ประวัติความเป็นมา
 
                      เหตุที่ชื่อว่า โตนดด้วน ก็เพราะพื้นที่ของตำบลโตนดด้วน มีทรัพยากรที่มีความสมบูรณ์ เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชนานาชนิด และในพืชจำนวนนี้ก็มีต้นตาล(โตนด) ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก(เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ข้างเคียง) ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านโตนด ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และได้จัดตั้งเป็นตำบล จึงมีการเรียกที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิมเป็น "โตนดด้วน" ตั้งแต่นั้นมา
 
 
นายสมหมาย ศรีเมือง
ประธานกลุ่ม
ดต.สมจิต ทิพย์มาก
รองประธาน
นายกิตติพงศ์ มาทอง
เลขานุการ