ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
869
21 มิ.ย. 2558
2 กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน พ.ศ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
871
05 ม.ค. 2558
3 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
873
05 ม.ค. 2558
4 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
869
05 ม.ค. 2558
5 เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1225
01 ก.ย. 2553
6 ภาพชำระภาษีภายใน 30 วัน มอบของรางวัลตอบแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
1191
01 ก.ย. 2553
7 กระบวนงานขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1315
18 ส.ค. 2553
8 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1466
22 ก.ค. 2553
9 แผนผังขั้นตอนการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1220
22 ก.ค. 2553
10 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1297
22 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2