ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฎิบัติงานทะเบียนพาณิชย์และเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
776
21 มิ.ย. 2558
2 กระบวนงาน ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน พ.ศ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
778
05 ม.ค. 2558
3 แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการในการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
780
05 ม.ค. 2558
4 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
776
05 ม.ค. 2558
5 เอกสารแนะนำเกี่ยวกับการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
1133
01 ก.ย. 2553
6 ภาพชำระภาษีภายใน 30 วัน มอบของรางวัลตอบแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
1099
01 ก.ย. 2553
7 กระบวนงานขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
1221
18 ส.ค. 2553
8 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
1372
22 ก.ค. 2553
9 แผนผังขั้นตอนการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
1130
22 ก.ค. 2553
10 แผนผังขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
1205
22 ก.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2