ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
791
09 เม.ย. 2563
2 สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
779
21 ม.ค. 2563
3 ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
793
16 ต.ค. 2562
4 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
986
21 ก.ค. 2558
5 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
909
21 ก.ค. 2558
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
927
21 ก.ค. 2558
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
907
21 ก.ค. 2558
8 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
973
21 ก.ค. 2558
9 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
909
21 ก.ค. 2558
10 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
918
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4