ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 เม.ย. 2563
2 ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ต.ค. 2562
3 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
21 ก.ค. 2558
4 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
134
21 ก.ค. 2558
5 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
139
21 ก.ค. 2558
6 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
21 ก.ค. 2558
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
21 ก.ค. 2558
8 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
129
21 ก.ค. 2558
9 การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
132
21 ก.ค. 2558
10 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา ดาวน์โหลดเอกสาร
125
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4