ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 34 การตรวจคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2563 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 พ.ค. 2563
2 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
21 พ.ค. 2563
3 ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 พ.ค. 2563
4 การดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 เม.ย. 2563
5 สำเนารายงานแสดงผลการดำำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
10 เม.ย. 2563
6 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
10 เม.ย. 2563
7 ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 เม.ย. 2563
8 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 มี.ค. 2563
9 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 มี.ค. 2563
10 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
14
27 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24