ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ต.ค. 2562
2 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 ต.ค. 2562
3 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ประกาศกำหนดระยะเวลาสถานที่ที่จะเข้าสำรวจตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 ต.ค. 2562
4 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเป็นพนักงานจ้าง และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
17 ต.ค. 2562
5 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง แต่งตั้งพนักงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ในเขตเทศบาลตำบลโตนดด้วน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
09 ต.ค. 2562
6 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ต.ค. 2562
7 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง ผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
20 ก.ย. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลโตนดด้วน เรื่อง มอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ก.ค. 2562
9 การโอนงบประมาณรายจ่าย
8
26 มิ.ย. 2562
10 ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
11
31 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23