ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด : ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment: ITA)ประจำปี 2564 บัดนี้สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว เทศบาลตำบลโตนดด้วน ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบทั่วกัน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 36 คน