ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของเทศบาลตำบลโตนดด้วน
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลโตนดด้วน จัดให้มีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)กลางของหน่วยงาน สำหรับการรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ และรับส่งข้อมูลข่าวสาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณกลางทำหน้าที่รับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ตามภาคผนวก 6 หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔

ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมลกลาง) ของเทศบาลตำบลโตนดด้วน

saraban@tanoddoun.go.th

 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 474 คน