ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
แผนผังขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบเทศบาลตำบลโตนดด้วนว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2553
ระเบียบเทศบาลตำบลโตนดด้วนว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2553
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(2)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(3)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(4)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(5)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(6)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(7)
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(8)
สัญญาอื่นๆ
ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
       ดัชนีรวม
       ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7
       ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 9
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ